Målarkurser – mat, konst och natur på Österlen

Under juli månad erbjuder vi dig flera olika målar kurser i samarbete med The Swedish Academy of Realist Art. Dagarna spenderar du på den vackra konstskolan S.A.R.A, ett par hundra meter från Svea.

Målarkurser - mat, konst och natur på Österlen

Väljer du landskapsmåleri får du naturligtvis en extra dos av Österlen. Inga förkunskaper krävs, det är bara att njuta av kreativiteten. Kurserna hålls på engelska.

När du bokar boende på Svea måndag – fredag får du 20 % på nedan kurspriser.

Boende per natt måndag till fredag inkl. frukostbuffé.
Enkelrum 1364:-
Dubbelrum 799:- per person.

 

Målarkurserna

Etsnings Workshop

2-6 juli ​Tid: 10:00-17:00 Kostnad: 6 300 SEK inkl. materials, moms and deposition på 1000 SEK (ej återbetalningsbar)

Lär dig skapa din egen etsning från en kopparplanta. Deltagarna kommer att vägledas genom hela processen, från att överföra den ursprungliga teckningen till plattan, etsning och svärtning av plattan fram till det slutliga trycket. Hans-Peter Szameit, grundare av SARA, kommer att leda verkstaden. Klassstorleken är begränsad till tio studenter.
Inga förkunskaper krävs. Lärare: Hans Szameit, grundare av SARA

Stillebenmålning

9-13 juli Tid: 10:00-17:00 Kostnad: 5 800 SEK eller 6 300 SEK inkl. material (canvas, färg, medium, rengöringsmedel) Priserna är inkl. moms Ytterligare material som behövs (penslar, palett, palettkniv)

Stillebenmålning är en av kärnkomponenterna i en klassisk måleriutbildning. Du kommer att vägledas genom de olika stadierna för att skapa en målning att njuta av resten av livet. Från att skapa kompositionen till färdigställandet av målningen. Du kommer också att få insikt om hur man skapar en verklig känsla av form och djup genom korrekta värderingar och modellering. Färgteori och pigment kommer att diskuteras såväl som medium. Lärare är Sanna Tomac, grundare av SARA. Hon kommer att ge både individuell och gruppkritik, såväl som praktisk instruktion och demonstrationer.

Inga förkunskaper krävs. Lärare: Sanna Tomac, grundare av SARA

Porträttmålning

9-13 juli Tid: 10:00-17:00 (lunch 13:00-14:00) Kostnad: 5 800 SEK eller 6 300 SEK inkl. material (canvas, färg, medium, rengöringsmedel) Priserna är inkl. moms

Få saker är lika fängslande som ett vackert porträtt. Porträttmålning är dock en av de svåraste uppgifterna en konstnär kan möta. Det är väldigt lätt att förlora den ursprungliga visionen som var där i början av målningen medan du bara försökte få saker att se rätt ut. Under denna vecka kommer du att lära dig hur man bryter ner processen i enkla steg så att den ursprungliga idén och visionen kan förbli intakt.

Inga förkunskaper krävs.Lärare: Karl Wennergren, SARA alumni

Landskapsmåleri

16-20 juli Tid: 10:00-17:00 Kostnad: 5 800 SEK eller 6 300 SEK inkl. material (canvas, färg, medium, rengöringsmedel)

Priserna är inkl. moms

Österlen är känt för sin fantastiska natur och under denna vecka kommer vi att måla på några av de vackraste platserna. Även om ett vackert landskap är inspirerande det är inte det som skapar en storslagen målning. Under veckan kommer vi att fokusera på hur man komponerar landskapet runt oss till en tilltalande och övertygande bild. Fokus kommer att vara på hur man förenklar naturen och hur man skapar en stark formdesign och känsla.

Ingen förkunskap krävs. Lärare: Karl Wennergren, SARA Alumni

Cast Drawing Boot Camp för ungdomar 14-19 år

16-20 juli Tid: 10:00-17:00 Kostnad: 4 200 SEK

En intensiv vecka med teckning, krävande engagemang och hårt arbete. En stor del av realistiska konststudier är koncentrerade kring teckning av gipsavgjutningar (casts) och har varit så sedan 1600-talet fram till våra dagar. Casts är perfekta modeller eftersom de håller sig helt stilla och har hela valörskalan från svart till vitt. Detta hjälper dig att bygga upp en förståelse för teckningsprocessen och förmågan att översätta en tredimensionell form till papper. Du kommer att slutföra en cast under veckan och arbetar med träkol på vitt papper.

Inga förkunskaper krävs. Lärare: Hans-Peter Szameit, grundare av SARA

 

In English

Etching Workshop July 2-6 
Hours: 10:00-17:00

​Learn the intaglio printing techniques of etching, dry point and aquatint, and use them to create your own etching from a copper plate.  Participants will be guided through the process of etching all the way from the transferring the initial drawing to the plate, etching and inking the plate, to finally pulling a print through the press by hand. Hans-Peter Szameit, co-founder of SARA, will lead the workshop. Class size is limited to ten students. Materials are provided. Teacher: Hans-Peter Szameit, co-founder of SARA

Cost: 6 300 SEK incl. materials, VAT and deposit of 1000 SEK (non refundable)

Still Life Painting July 9-13
Hours: 10:00-17:00

Additional materials needed (brushes, palettes, palette cups, palette knife) Still life painting is one of the core components of a classical painters’ training. Students will be guided through the different stages of creating a still life painting from setting up the composition and blocking it in, all the way to completion. Students will also get an insight into accuracy in drawing and how to create a real sense of form and depth through correct values and modeling. Color theory and pigments will be discussed as well as mediums. The teacher will give individual and group critiques, as well as hands-on instruction and demonstrations. Teacher: Sanna Tomac, co-founder of SARA

Cost: 5 800 SEK or 6 300 SEK including materials (canvas, paint, medium,cleaning supplies) Both prices include VAT and deposit of 1000 SEK (non refundable)

Portrait Painting July 9-13
Hours: 10:00-17:00

​Few things are as captivating as a beautiful portrait. Portrait painting is however, one of the most difficult tasks an artist can be faced with. It is very easy to lose track of the initial vision that was there in the beginning of the painting, while just trying to make things look right. During this workshop the participants will be taught how to break down the process, drawing color and value into simple steps so that the initial idea and vision can remain intact throughout the process. Teacher: Karl Wennergren, SARA Alumni

Cost: 5 800 SEK or 6 300 SEK including materials (canvas, paint, medium,cleaning supplies) Both prices include VAT and deposit of 1000 SEK (non refundable)

Landscape Painting July 16-20
Hours: 10:00-17:00 

​Österlen is known for its beautiful scenery and in this five-day workshop we will paint at some of the most stunning locations. While a prettylandscape is inspiring it is not what makes a great painting. During the workshop we will focus on how to compose the landscape around us into a pleasing and compelling image. Focus will be on how to simplify nature and how to create a strong shape design and mood for your paintings. Critiques will be given throughout the day. Teacher: Karl Wennergren, SARA Alumni

Cost: 5 800 SEK or 6 300 SEK including materials (canvas, paint, medium, cleaning supplies) Both prices include VAT and deposit of 1000 SEK (non refundable)

Cast Drawing Boot Camp 14-19 years July 16-20

​This will be an intensive week of drawing, demanding dedication and hard work. A large part of realistic art studies is concentrated around drawing from plaster casts and has been so since the 1600 up to our days. Casts are ideal models because they hold perfectly still, and have a full value range from black to white. Therefore, students can build up their understanding of the drawing process and their ability to translate a three-dimensional form to paper. Each student will complete a cast drawing during the week, working in charcoal on white paper Teacher: Hans-Peter Szameit, co-founder

Hours and cost to be announced

För mer information om kurserna, maila info@swedishacademyofrealistart.se eller gå in på www.swedishacademyofrealistart.se/summer-workshops

 

SARA logo svart